پماد ریکاو

پماد ریکاو

شکل دارویی:

 پماد 25 گرمی

مورد مصرف:

 سوختگی های جلدی

سایر موارد مصرف(Off-Labeled Uses):

  • پس از لیزر درمانی
  • زخم های فشاری (PRESSURE ULCER)
  • ادرار سوختگی شدید
  • شقاق سینه مادران شیرده

آثار درمانی در سوختگی:

  • تسکین سریع درد و سوزش ناشی از سوختگی
  • پیشگیری از ایجاد تاول جدید
  • کاهش اِدِم و ترشحات ضایعه آسیب دیده
  • کنترل رشد میکروبی در سطح ضایعه

 

کاتالوگ و بروشور پماد ریکاو